Saturday, October 31, 2015

more charcoal pencil sketches - Shin Ha-Kyun, Maureen O'Hara, Koh Joon-Hee, art doll

Shin Ha-Kyun

Shin Ha-Kyun


Shin Ha-Kyun

Shin Ka-Hyun

 
Maureen O'Hara

Maureen O'Hara


 Shin Ha-Kyun (another quick sketch)

Shin Ka-Hyun


Shin Ha-Kyun  (rough sketch)

Shin Ha-Kyun

Koh Joon-Hee

Koh Joon-Hee

art doll sketch

art doll

No comments: